Regulamin

Koniecznie się z tym zapoznaj!

Regulamin serwisu internetowego biznescentrum.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona https://biznescentrum.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://biznescentrum.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://biznescentrum.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
2. USŁUGODAWCA – SEM Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-001) przy al. Jana Pawła II 43A/37B, NIP: 521-374-66-77.
3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a. Zawarcie umowy wirtualnego biura on-line wraz z możliwością opłacenia usługi za pomocą szybkiego przelewu.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne, chyba, że obejmuje zawarcie odrębnej płatnej umowy.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a. komputer z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

ZAWARCIE UMOWY WIRTUALNEGO BIURA ON-LINE

1. Usługodawca udostępnia możliwość opłacenia wybranego pakietu umowy najmu wirtualnego biura on-line.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl.
3. Opłacenie wybranego pakietu on-line jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu wirtualnego biura, ale wymaga przesłania pocztą oryginalnej, podpisanej umowy najmu.
4. W przypadku zawarcia umowy przez Internet zarówno Konsumentom jak i podmiotom nieposiadającym statusu Konsumenta przysługuje 14 dni na odstąpienie od Umowy. W celu odstąpienia od Umowy wymagane jest przesłanie stosownego oświadczenia e-mailem lub tradycyjną pocztą.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e- mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://biznescentrum.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością https://biznescentrum.com. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://biznescentrum.com, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://biznescentrum.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami lub sprawdź dział pomocy. Wspólnie z pewnością znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.