Regulamin

Regulamin serwisu internetowego biznescentrum.com oraz świadczenia usługi najmu wirtualnego biura

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona https://biznescentrum.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://biznescentrum.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://biznescentrum.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 2. USŁUGODAWCA – SEM Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-001) przy al. Jana Pawła II 43A/37B, NIP: 521-374-66-77, REGON: 365365003.
 3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • Zawarcie umowy wirtualnego biura on-line wraz z możliwością opłacenia usługi za pomocą szybkiego przelewu.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne, chyba, że obejmuje zawarcie odrębnej płatnej umowy.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

ZAWARCIE UMOWY WIRTUALNEGO BIURA ON-LINE

 1. Usługodawca udostępnia możliwość opłacenia wybranego pakietu umowy najmu wirtualnego biura on-line.
 2. Rozliczenia transakcji z wykorzystaniem szybkich przelewów przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze Visa
  • Karty płatnicze Visa Electron
  • Karty płatnicze Mastercard
  • Karty płatnicze MasterCard Electronic
  • Karty płatnicze Maestro
 4. Opłacenie wybranego pakietu on-line jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu wirtualnego biura. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku zawarcia umowy przez Internet zarówno Konsumentom jak i podmiotom nieposiadającym statusu Konsumenta przysługuje 14 dni na odstąpienie od Umowy. W celu odstąpienia od Umowy wymagane jest przesłanie stosownego oświadczenia e-mailem lub tradycyjną pocztą.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
  • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku korzystania z naszych usług, niezbędne jest podanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych, w szczególności zaś z zawarciem umowy najmu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Przetwarzane będą poniższe dane:
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Dane identyfikacyjne prowadzonej działalności gospodarczej
 3. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 4. Usługobiorcom przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. W przypadku, gdy strony wiązać będzie aktywna umowa najmu, przetwarzanie niektórych danych może następować także po wygaśnięciu zobowiązania, o ile nakazują to odrębne przepisy prawa.
 5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://biznescentrum.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością https://biznescentrum.com. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://biznescentrum.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://biznescentrum.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.